Ustawa o finansach publicznych. Komentarz dla jednostek samorządowych

Ustawa_o_finansach_publicznych__Komentarz_dla_jednostek_samorządowych.png
 • promocja
 • nowość
Dostępność: Przedsprzedaż
Wysyłka w: po premierze u wydawcy
Dostawa: Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności sprawdź formy dostawy
Cena: 261,63 zł 299,00 zł 261.63
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy
ilość szt.

towar niedostępny

dodaj do przechowalni
Wydawca: Wydawnictwo C.H. Beck
Kod produktu: 9788382354140

Opis

Najbardziej aktualny, najbardziej praktyczny i najobszerniejszy na rynku wydawniczym komentarz do ustawy o finansach publicznych dotyczący samorządu terytorialnego. Publikacja, która zrywa z formułą, iż "komentarz kończy się tam, gdzie zaczyna się problem”

Jednostki samorządu terytorialnego prowadzą gospodarkę finansową, której zasady i reguły określają przepisy ustawy o finansach publicznych oraz akty wykonawcze do tej ustawy. Unormowania te są również aktualne dla samorządowych jednostek organizacyjnych, przede wszystkim objętych budżetem jednostek budżetowych, ale również samorządowych zakładów budżetowych. Część przepisów ma znaczenie także dla samorządowych osób prawnych (instytucje kultury, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, inne samorządowe osoby prawne).

Publikacja ma na celu wyjaśnienie praktycznych aspektów związanych ze stosowaniem przepisów wyznaczających reguły prowadzenia gospodarki finansowej przez JST i samorządowe jednostki organizacyjne. Cel ten pomaga osiągnąć zamieszczenie w książce kilkuset pytań i odpowiedzi na temat wywołujących spory interpretacyjne zagadnień z zakresu finansów publicznych samorządu terytorialnego. Książka składa się z dwóch części:

 • komentarza do ustawy – w którym wyjaśniono znaczenie przepisów stosowanych w zakresie gospodarki finansowej samorządu terytorialnego, kładąc nacisk na problemy mające istotny wymiar praktyczny,
 • odpowiedzi na pytania – w podziale na określone kategorie tematyczne (np. Dochody i wydatki, Udzielanie ulg w zapłacie należności, Budżet i jego zmiany, WPF, Obrót gotówkowy i bezgotówkowy, Kontrola zarządcza, Audyt wewnętrzny itd.).

Część komentarzową i część z odpowiedziami na pytania łączy indeks. Dzięki temu można szybko odnaleźć wyjaśnienia do danego przepisu.

Ppublikacja uwzględnia najnowsze, ważne zmiany w przepisach ustawy o finansach publicznych, jak też rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, dotyczące:

 • konstruowania planu wydatków budżetu w oparciu o rozdziały usługowe i podmiotowe (zmiany wprowadzone przez nowelizację klasyfikacji budżetowej z 26.7.2021 r. (zmiany stosowane do konstruowania budżetu na 2022 r., Dz.U. z 2021 r. poz. 1382);
 • dotychczasowych i nowych źródeł finansowania deficytu budżetowego gmin, powiatów, województw i ich związków (zmiany stosowane od 2020 r., Dz.U. z 2018 r., poz. 2500);
 • uzupełnienia ustawowo określonego katalogu tytułów dłużnych (zmiany stosowane od 2019 r., Dz.U. z 2018 r. poz. 2500);
 • możliwości zaciągania pożyczek w samorządowych osobach prawnych, w tym w funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć (zmiana art. 90 ustawy o finansach publicznych, stosowana od 2020 r., Dz.U. z 2018 r. poz. 2500);
 • zaciągania przez podmioty samorządowe zobowiązań z tytułu niestandardowych instrumentów dłużnych (tzw. dług spłacany wydatkami) i wymogów z tym związanych (zmiany stosowane od 2019 r., Dz.U. z 2018 r. poz. 2500);
 • problematyki limitów zamieszczanych w uchwale budżetowej JST (zmiany stosowane od 2019 r., Dz.U. z 2018 r. poz. 2500);
 • nowych zasad ustalania relacji spłaty zobowiązań, określonych w przepisach art. 243 ustawy o finansach publicznych (zmiany stosowane od 2020 r., Dz.U. z 2018 r. poz. 2500), z uwzględnieniem modyfikacji wprowadzonych w związku z epidemią COVID-19, w tym  wyłączeń z ograniczeń w zakresie spłat zobowiązań zaciągniętych w celu uzupełnienia ubytku w dochodach (Dz.U. z 2020 r. poz. 2400);
 • nowych zasad ustalania relacji części operacyjnej budżetu (art. 242 ustawy o finansach publicznych w brzmieniu stosowanym od 2022 r., Dz.U. z 2018 r. poz. 2500), z uwzględnieniem modyfikacji wprowadzonych w związku z epidemią COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 2400);
 • udzielanych przez organ stanowiący JST upoważnień do dokonywania zmian w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej na rzecz organu wykonawczego tej jednostki (zmiany stosowane od 2019 r., Dz.U. z 2018 r. poz. 2500);
 • nowej możliwości udzielania z budżetu JST dotacji celowej w ramach umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym (zmiana  obowiązująca od 19.9.2018 r., Dz.U. z 2018 r., poz. 1693);
 • wprowadzonych okresowo rozwiązań finansowo-budżetowych w związku z epidemią COVID-19 (m.in. Dz.U. z 2020 r., poz. 2400).

Publikacja zawiera także dokładne wyjaśnienie zmian w ustawie z wcześniejszego okresu, w szczególności z 2017 r. (np. możliwość zawarcia ugody w sprawie spornych należności cywilnoprawnych, zwrot środków europejskich, udzielanie ulg w zapłacie należności budżetu, szczegółowość planu wydatków w jednostkach budżetowych).

Książka stanowi kompleksowe omówienie finansów publicznych samorządu terytorialnego, wskazując również – w niezbędnym zakresie – na powiązanie tych finansów z budżetem państwa. W ramach komentowanych przepisów zwrócono także uwagę na akty wykonawcze do ustawy i ich znaczenie.

Autorzy szczegółowo wyjaśniają instytucję finansów publicznych oraz reguły gromadzenia dochodów, realizacji wydatków, przychodów i rozchodów, starając się pokazać sposoby rozwiązywania problemów i usunąć istniejące wątpliwości. Książka odchodzi jednocześnie od typowych dla wielu komentarzy prezentacji poglądów doktryny (często spornych) i analiz historycznych, koncentrując się na przedstawieniu znaczenia określonych przepisów i argumentów uzasadniających formułowane w tym zakresie stanowisko. Z uwagi na znaczenie dla procesów stosowania prawa, w publikacji szeroko uwzględniono aktualne orzecznictwo RIO i sądów administracyjnych w zakresie przepisów odnoszących się do finansów samorządu terytorialnego.

Doskonałym uzupełnieniem książki są odpowiedzi na pytania, które przekrojowo przedstawiają problematyczne zagadnienia finansów samorządowych wraz z wyjaśnieniem spornych kwestii.  Komentarz szczegółowo wyjasnia obowiązki, za niedopełnienie których grozi odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych .m.in.:

 • jakie są podstawowe zasady finansów publicznych, np. co oznacza dyrektywność planu finansowego w zakresie wydatków i rozchodów i jak zapewnić realizację zasady jawności gospodarki środkami publicznymi,
 • jakie są nowe źródła finansowania deficytu budżetowego w samorządzie i jaka jest metodologia obliczania poszczególnych kategorii przychodów,
 • jakie przychody mogą zostać uwzględnione przy ustalaniu zachowania relacji części bieżącej budżetu od 2022 r. (art. 242 ustawy o finansach publicznych),
 • co to jest ubytek w dochodach JST związany z epidemią COVID-19 i jak go obliczać,
 • czy dług JST w 2021 r. może przekroczyć 80% wykonanych na koniec roku dochodów ogółem,
 • czy samorządowe instytucje kultury stosują klasyfikację budżetową,
 • na czym polega kontrola wewnętrzna wykonywana przez głównego księgowego JSFP,
 • czy kierownik samorządowej jednostki budżetowej musi przedłożyć umowę do kontrasygnaty skarbnikowi JST,
 • czy można zatrudnić głównego księgowego urzędu JST (niezależnie od skarbnika JST – głównego księgowego budżetu),
 • jaki jest zakres odpowiedzialności kierownika jednostki obsługującej w JST,
 • jak sporządzić uchwałę budżetową i uchwałę w sprawie WPF na 2022 r. i kolejne lata,
 • na czym polega zgodność między ww. dokumentami (budżet i WPF),
 • czy zarząd JST może złożyć autopoprawkę do projektu uchwały budżetowej,
 • jakie są zasady tworzenia rezerw w budżecie i dysponowania nimi,
 • jakie są kompetencje zarządu JST w zakresie zmiany uchwały budżetowej i zmiany uchwały w sprawie WPF,
 • co to są szczególne zasady wykonywania budżetu i jakie jest ich znaczenie dla źródeł finansowania deficytu budżetowego oraz wysokości przychodów budżetu,
 • co zrobić z nadwyżką dochodów z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi,
 • czy JST może udzielić dotacji celowej w ramach umowy partnerstwa publiczno-prywatnego,
 • jak w trakcie wykonywania budżetu zablokować planowane wydatki budżetowe, np. z uwagi na niekorzystne skutki epidemii COVID-19,
 • kiedy i jakie wydatki można umieścić wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,
 • na czym polega program postępowania naprawczego,
 • kiedy dochodzić zwrotu dotacji udzielonej z budżetu JST,
 • czy można zaniechać dochodzenia należności cywilnoprawnych,
 • na jakich zasadach udzielić ulgi w zapłacie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym (np. opłata adiacencka, mandat karny),
 • czy istnieje obowiązek sporządzania sprawozdań w zakresie wydatków strukturalnych,
 • jakie są zasady zaciągania zobowiązań (w tym dłużnych i wieloletnich) przez JST i samorządowe jednostki organizacyjne,
 • czy JST może zaciągać zobowiązania dłużne realizowane w rocznych transzach,
 • czy umowa sprzedaży z ceną płaconą przez JST na raty jest tytułem dłużnym i co to jest dług spłacany wydatkami,
 • czy można zawrzeć ugodę w sprawie należnej JST kary umownej,
 • w jakich przypadkach JST musi uzyskać opinię RIO,
 • jak prawidłowo przygotować sesję absolutoryjną,
 • jak rozumieć obowiązek zapewnienia efektywnej, adekwatnej i skutecznej kontroli zarządczej,
 • kiedy rozpocząć audyt wewnętrzny,

Książka zawiera również wzory dokumentów, przykłady pozwalające lepiej zrozumieć stosowanie danego przepisu, tabele oraz wyroki sądów i organów nadzoru nad działalnością JST. 

Przyjęta formuła przedstawienia problematyki gospodarki finansowej samorządu terytorialnego stanowi wieloaspektowy, wszechstronny przewodnik po instytucjach finansów publicznych, przydatny na każdym etapie prowadzenia tej gospodarki (planowanie finansowe, wykonywanie planu finansowego, zatwierdzanie planu finansowego), dla wszystkich osób, które w jakimś stopniu odpowiedzialne są za finanse samorządu terytorialnego.  

 


Cena katalogowa (PRZED RABATEM): 299.00
ISBN: 9788382354140
Autorzy: Bogdan Nawrocki, Joanna Marczewska, Katarzyna Ziółkowska, Krzysztof Hudzik, Małgorzata Jóźwiak, Małgorzata Wojtczak, Piotr Sołtyk, Piotr Walczak, Waldemar Witalec, Wojciech Lachiewicz
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H. Beck
Wydanie: 2
Liczba stron: -
Okładka: Miękka
Format: 165x238x10 mm
Wersja publikacji: Książka
Rok publikacji: 2021
Data wydania: 2021-10-29 [termin pewny]

Koszty dostawy Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności

Kraj wysyłki:

Infolinia: +48 513 959 100

e-mail:       info@lexliber.pl

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl